Nous, femmes et hommes de l'Est - 1 : Sùmmer 2019

Collapse

Uncollapse

Brèves

 • Lycee_Viviani_Epinal_2018-06_c_Bodez_Region_Grand_.jpg

  „ Hitt ken Pàpìer meh, mini Schuelbìecher sìnn ìn minem Komputer ! “

  Àm Schuelànfàng 2019 wùrd jeder Schìeler ìn „Seconde“ e Laptop (troebàrer Komputer) koschtelos krìeje. D’Region Großoschte het de Gebrüch vùn digitàle Schuelbìecher ùn de WIFI-Zügàng ìn àlle Lycee verbrëite welle. „E gràtiser Komputer fer àlli Schìeler vùn de Lycee 4.0 ìsch e àri gueti Sàch dann ’s brìngt meh Chancegerachtichkëët“, bemerrikt de Raynald Ingelaere, Lëiter vùm Lycee Gaston Bachelard ìn Bar-sur-Aube. „Dìs wùrd mr speter halfe, wànn i mol ìn de Üni bìn. Hitt namm i miner Komputer ìwwerààl mìt. Ich kénnt nìt drùff verzìchte“, soet noch de Enzo Lescasse, Schìeler ìn „Terminale S“ ìn salwe Lycee, wie vùm Lycee 4.0 schùn profìtìert.

 • D’Region: noht, zügangli ùn zü Ìhre Dìenschte

  S Digitàle ìn Bewohner ùn Betriwe ze Dìenschte ze stelle ìsch ëëns, àwwer ’s ìsch noch besser, d’Lëischtùnge vùn de Region ze digitàlisìere! Drùm kànn mr sich schùn e Johr fer e ìnternàtionles Mobilitätsstipandiùm totàl ùffem Internet bewarwe, ohne nix ze drùcke. Entmàteriàlisìert sìnn äu gràd de DIVA’P (Ìngerstìtzùng fer d’lokàle Verëëner), d’Ìngerstìtzùng fer d’Sportverànstàltùnge odder noch de Projaktùffruef fer d’Modarnisìerùng vùn de Klëën- ùn Mìttelbetriwe worre. Zuem Schlùss ìsch äu zìtter Mäi de Chatbot „Ernest“ ùff de Websitt vùn de Region ìns Lawe gerìefe worre. Es hàndelt sich ùm e Gsprachsroboter, wie de Benùtzer glich àntwort, wànn ìhm Fröje ìwwer Verwàltùngsverfàhre odder Üsskùnft gstellt ware.

 • Visuel_Lettre_Info_3.png

  E-Meuse Santé: s Digitàle, fer vùn Fàchlitt direkt dhëëm gepflajt ze ware

  Zìtter 2018 ìsch d’Region Großoschte Pàrtner vùm Projakt E-Meuse Santé. Dìs Projakt het àls Zìel, s Digitàle fer d’Diàgnos ùn d’Noochsorri vùn de Pàtiante ze nùtze, wie ìngerere Làngzittkrànket lide. Mìt de Medizinverwüschtùng ùn de Ìwweràlterùng vùn de Bevélkerùng ìsch’s s Zìel, jedem Bewohner e Pflajzügàng wennjer wie 10 km witt ewag vùn dhëëm ze versìchere, odder üss de Witte dànk de Telemedizin ùn ìnnovàtive internetverbùngene Àpperatle. S Projakt sell àb 2021 ìn de Haute-Marne ùn ìn de Nànzicher Metropol ùmgsetzt ware.

 • TUBE-Jean-Lamour.jpg

  S Digitàle màcht d’Ìndüschtrie lëischtùngsstäriker ùn sìchert d’Arwetsstelle dürehàft

  Àls zwëiti ìndüschtrüelli Region ìn Frànkrich (üsser de Île-de-France), tuet d’Region Großoschte d’Betriwe beglëite, fer àss se innovàtiv ùn konkürranzefahich bliwe ùn Arwetsstelle wittersch schàffe. Mìtem Plàn Industrie du Futur ware e koschtelosi Diàgnos dùrichgfìehrt ùn e Àktionsplàn fer d’Lëischtùngsfahichkëët, d’Orgànisàtion ùn d’Ùmwaltschonùng feschtgsetzt. „Nooch dëre Bilànz hàn mìr e Digitàl- ùn Innovàtionsstàb gegrìndt, wie Digital Connexion hëisst, erklärt d’Stéphanie Chevalier, Generàldiraktere vùn de Firma Mecasem ìn Oschwàld. Dër Stàb het e pààr innovàtivi Projakte ùff d’Bëën stellt, ìnger ànderem e Extrànet fer d’Ànàlys-Ergabnisse vùn ünsre Kùnde ùn e néier Dìenscht, fer d’Massìnschtrümanter ze geolokàlisìere“. Meh wie 380 Betriwe màche àn dam regionàle Progràmm mìt.

 • jeunes_agriculteurs_champ_c_goodluz_fotolia.jpg

  Fer d’kriseschwàche Làndwìrtschàft gìbt s Digitàle wìdder Hoffnùng !

  E koschtelosi Diàgnos, fer d’Lëischtùngs- ùn Konkürranzfahichkëët vùn de Bürehéft ze verbessere ? Genäu dìs het de Regionàlplàn Ferme du futur ìm Sìnn. So wùrd e Bilànz gezöjje ùn d’Orgànisàtions-, Technologie-, Ùmwalt- ùn Digitàlàschpekte vùm Bürehoft ware ìngersuecht. Debi steht de Mensch ìmmer ìm Mìttelpùnkt. Eso wìll d’Region Großoschte ewwene hündert Bürehéft jedes Johr beglëite. „Es ìsch wartvoll ùn ìntrassànt, e Üssesìcht fer de Bürehoft ze hàn“, betont de Jérémy Pettini, Betriwer vùm GAEC des Charrières ìn de Haute-Marne.

 • fluoecran.png

  Trànschporte: wànn éich s Klicke s Lawe erlichtert!

  Zìtterem 25. Àprìl kénne d’Trànschportbenùtzer vùm Großoschte ìhri Rëis ùff de Websitt ùn ùff de Ànwandùng Fluo Grand Est plàne. Àls parsenlicher Mobilitätsplàner bekùmmt mr dùrich dìs Warikzìj, wie d’Region ìnggfìehrt het, e Achtzittsinformàtion ùn es wùrd e Rëisplàn gerachnet, mìt àlle Trànschportméjlichkëëte ìn de Region, àwwer äu bis ùff d’Île-de-France ùn Lùxebùrri: Regionàlszùgg, Tràm, Büss, Fàhrgemëënschàft, Velo ùn Fueßmàrsch. 2020 mìt Fluo Grand Est ware d’Benùtzer ìhri Fàhrkàrte direkt online kénne käufe. Ìm Dezamber wùrd äu de WIFI-Zügàng ùff zwëi Zùgglinie üssprowìert: Pàris-Troyes-Beefert ùn Marne-Tàl.

  www.fluo.eu

Our Emag currently does not support mobile viewports. We invite you to read it on your tablet or your desktop. Continue to Emag